top of page

Privacy Policy

Last updated: 02/11/2023

Your security is important to us. For this reason, your personal data that you will share with us is sensitively protected.

We, REOKS, as the data controller, with this privacy and personal data protection policy, which of your personal data will be processed for what purpose, with whom and why the processed data can be shared, our data processing method and legal reasons; We aim to enlighten you about what your rights are regarding your processed data.

Your Personal Data Collected, Method of Collection and Legal Reason
Your IP address and user agent information will be processed solely for the purpose of analysis and by means of technologies such as cookies, etc., by automatic or non-automatic methods and sometimes by obtaining, recording, storing and updating from third parties such as analytics providers, advertising networks, search information providers, technology providers, within the framework and duration of the service and contractual relationship between us, based on the legitimate interest processing condition.

Purpose of Processing Your Personal Data
Your personal data you share with us will be processed and updated in a purposeful and measured manner during the contract and service period in order to fulfill the requirements of the services we offer in the best way possible, to ensure that these services can be accessed and utilized by you at the maximum level, to improve our services in line with your needs and to bring you together with a wider range of service providers within legal frameworks and to fulfill the obligations arising from the law (sharing personal data with judicial and administrative authorities upon request).

To whom and for what purposes the collected personal data may be transferred
Your personal data that you share with us may be transferred to domestic and foreign third parties, institutions and organizations and judicial and administrative authorities upon request, provided that the necessary technical and administrative measures are taken, to which we receive and / or provide services to carry out our activities, with which we have a contractual relationship, with which we cooperate.

Your Rights as a Person Whose Personal Data is Processed
Pursuant to Article 11 of the LPPD, anyone can exercise the following rights by applying to the data controller:

To learn whether personal data is being processed,
Request information if their personal data has been processed,
To learn the purpose of processing personal data and whether they are used for their intended purpose,
To know the third parties to whom personal data are transferred domestically or abroad,
To request correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing,
Request deletion or destruction of personal data,
To request notification of the transactions made pursuant to subparagraphs (e) and (f) to third parties to whom personal data are transferred,
To object to the emergence of a result to the detriment of the person himself/herself by analyzing the processed data exclusively through automated systems,
In case of damage due to unlawful processing of personal data, it has the right to demand the compensation of the damage.
You can contact us via info@reoks.com to exercise your rights listed above.

Contact Us


You are completely free to accept or not to accept the processing of your personal data, which is only necessary in order to make analyzes in order to provide services to you, in accordance with this privacy and personal data processing policy. Your acceptance will be assumed by us if you continue to use the Site and please do not hesitate to contact us via e-mail address info@reoks.com for more detailed information.

Son güncellenme: 02/11/2023

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, REOKS, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı


Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız
KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@reoks.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim


Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle info@reoks.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

bottom of page